Ogólne zasady i warunki

ARTYKUŁ 1 – DEFINICJE

W tych warunkach stosuje się:

Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consumer producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door de ondernemer worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en de ondernemer;

Czas odbicia: okres, w którym konsument może skorzystać z prawa odstąpienia;

Konsument: osoba fizyczna, która nie działa w celu związanym z jej działalnością handlową, gospodarczą, rzemieślniczą lub zawodową;

Dzień: dzień kalendarzowy;

Zawartość cyfrowa: dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej;

Umowa czasowa: umowa obejmująca regularne dostarczanie towarów, usług i/lub treści cyfrowych przez określony czas;

Zrównoważony nośnik danych: każde narzędzie – w tym poczta elektroniczna – umożliwiające konsumentowi lub przedsiębiorcy przechowywanie informacji kierowanych do niego osobiście w sposób ułatwiający przyszłe zapoznanie się lub korzystanie z nich przez okres dostosowany do celu, któremu te informacje mają służyć, oraz które umożliwia niezmienione odtwarzanie przechowywanych informacji;

Prawo do odstąpienia od umowy: możliwość odstąpienia od umowy zawartej na odległość przez konsumenta w okresie odstąpienia od umowy;

Przedsiębiorca: osoba fizyczna lub prawna będąca członkiem Fundacji Znaku Jakości sklepu internetowego i oferująca konsumentom produkty, (dostęp do) treści cyfrowych i/lub usługi na odległość;

Umowa na odległość: umowa zawarta między przedsiębiorcą a konsumentem w ramach zorganizowanego systemu sprzedaży na odległość produktów, treści cyfrowych i/lub usług, w ramach której do chwili zawarcia umowy włącznie wykorzystywane jest wyłączne lub częściowe korzystanie z jednego lub większej liczby tectechniki komunikacji na odległość;

Tectechniki komunikacji zdalnej: oznacza, które można wykorzystać do zawarcia umowy, bez jednoczesnego spotkania konsumenta i przedsiębiorcy w tym samym pomieszczeniu.


ARTYKUŁ 2 – TOŻSAMOŚĆ PRZEDSIĘBIORCY

Nazwa przedsiębiorcy i adres prowadzenia działalności:

Letsknit.nl

Dostępne: od poniedziałku do soboty w godzinach 08.30:17.30–XNUMX:XNUMX za pośrednictwem czatu. Poza tymi godzinami drogą e-mailową.
E-mail:  Linda@letsknit.nl
Numer Izby Handlowej: 82008825
Numer identyfikacyjny VAT: NL003628422B04
 

ARTYKUŁ 3 – ZASTOSOWANIE 

1. Niniejsze ogólne warunki mają zastosowanie do każdej oferty składanej przez przedsiębiorcę oraz do każdej umowy zawieranej na odległość między przedsiębiorcą a konsumentem.
2. Przed zawarciem umowy na odległość tekst niniejszego Regulaminu zostanie udostępniony Konsumentowi. Jeżeli nie będzie to racjonalnie możliwe, przedsiębiorca wskaże przed zawarciem umowy na odległość, że z ogólnymi warunkami można się zapoznać u przedsiębiorcy oraz że na żądanie konsumenta zostaną one przesłane bezpłatnie w możliwie najkrótszym terminie.
3. Jeżeli umowa zawierana na odległość zawierana jest drogą elektroniczną, niezależnie od ust. poprzedzającego i przed zawarciem umowy na odległość, tekst niniejszych ogólnych warunków może zostać udostępniony konsumentowi drogą elektroniczną w taki sposób, aby konsument mógł go odczytać konsumenta można łatwo zapisać na trwałym nośniku danych. Jeżeli nie jest to rozsądnie możliwe, przed zawarciem umowy na odległość zostanie wskazane, że z ogólnymi warunkami można zapoznać się w formie elektronicznej oraz że zostaną one przesłane bezpłatnie drogą elektroniczną lub w inny sposób na żądanie konsumenta.
4. W przypadku, gdy oprócz niniejszych ogólnych warunków mają zastosowanie szczególne warunki dotyczące produktu lub usługi, akapity drugi i trzeci stosuje się mutatis mutandis, aw przypadku sprzecznych ogólnych warunków konsument zawsze może powołać się na najkorzystniejszy dla niego przepis. jest

ARTYKUŁ 4 – OFERTA 

1. Jeśli oferta ma ograniczony czas trwania lub podlega warunkom, zostanie to wyraźnie określone w ofercie.
2. Oferta zawiera pełny i dokładny opis oferowanych produktów, treści cyfrowych i/lub usług. Opis jest na tyle szczegółowy, aby umożliwić dobrą ocenę oferty przez konsumenta. Jeżeli przedsiębiorca korzysta z obrazów, stanowią one prawdziwą reprezentację oferowanych produktów, usług i/lub treści cyfrowych. Oczywiste pomyłki lub błędy w ofercie nie wiążą przedsiębiorcy.
3. Każda oferta zawiera taką informację, że dla konsumenta jest jasne, jakie prawa i obowiązki wiążą się z przyjęciem oferty.

ARTYKUŁ 5 – UMOWA
 

1. Umowa podlega postanowieniom paragrafu 4, zawartym w momencie zaakceptowania oferty przez konsumenta i spełnienia odpowiednich warunków.
2. Jeżeli konsument zaakceptował ofertę drogą elektroniczną, przedsiębiorca niezwłocznie potwierdzi potwierdzenie przyjęcia oferty drogą elektroniczną. Dopóki przedsiębiorca nie potwierdzi otrzymania tej akceptacji, konsument może wypowiedzieć umowę.
3. W przypadku zawarcia umowy drogą elektroniczną przedsiębiorca podejmie stosowne tecśrodki techniczne i organizacyjne mające na celu zabezpieczenie elektronicznego przesyłania danych i zapewnienie bezpiecznego środowiska sieciowego. Jeżeli konsument może zapłacić drogą elektroniczną, przedsiębiorca podejmie odpowiednie środki bezpieczeństwa.
4. Przedsiębiorca może sam poinformować – w ramach prawnych – czy konsument jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań płatniczych, a także o wszystkich faktach i czynnikach, które są istotne dla odpowiedzialnego zawarcia umowy na odległość. Jeżeli na podstawie tego dochodzenia przedsiębiorca ma uzasadnione powody, aby nie zawrzeć umowy, jest uprawniony do odmowy realizacji zamówienia lub wniosku z uzasadnieniem lub dołączenia do realizacji specjalnych warunków.
5. Przedsiębiorca prześle konsumentowi następujące informacje najpóźniej w momencie dostarczenia produktu, usługi lub treści cyfrowych, w formie pisemnej lub w taki sposób, aby mogły być przechowywane przez konsumenta w przystępny sposób na trwałym nośniku danych :
adres zakładu w zakładzie, w którym konsument może złożyć reklamacje.;
b. warunki i sposób, w jaki konsument z prawa odstąpienia może być wykonane, lub wyraźne oświadczenie w sprawie wyłączenia prawa odstąpienia od umowy;
c. informacje o gwarancjach i istniejącej usłudze po zakupie;
d. cena zawierająca wszystkie podatki od produktu, usługi lub treści cyfrowych; w stosownym przypadku koszty dostawy; oraz sposób zapłaty, dostawy lub wykonania umowy na odległość;
e. wymogi dotyczące anulowania umowy, jeżeli umowa ma czas trwania dłuższy niż jeden rok lub jest na czas nieokreślony.
f. jeżeli konsument ma prawo do odstąpienia od umowy, wzór formularza do wycofania.
6. W przypadku transakcji rozszerzonej przepis z poprzedniego akapitu dotyczy tylko pierwszej dostawy.

ARTYKUŁ 6 – HERROEPINGSRECHT 

Z produktami:
1. Konsument może zawrzeć umowę dotyczącą zakupu Produktu w okresie odstąpienia od umowy minirazy 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zwrócić się do Konsumenta o podanie przyczyny odstąpienia od umowy, nie może jednak zobowiązać go do podania przyczyny odstąpienia.
2. Bieg terminu do odstąpienia od umowy, o którym mowa w ust. 1, rozpoczyna się od dnia następującego po tym, jak Konsument lub wskazana z góry przez Konsumenta osoba trzecia niebędąca przewoźnikiem otrzymał produkt albo:
a. Jeżeli Konsument zamówił kilka produktów w tej samej kolejności: dzień, w którym Konsument lub wyznaczona przez niego osoba trzecia otrzymała ostatni produkt. Przedsiębiorca może, o ile wyraźnie poinformował o tym Konsumenta przed złożeniem zamówienia, odmówić przyjęcia zamówienia na kilka produktów o różnych terminach dostawy;
b. jeżeli dostawa produktu składa się z kilku przesyłek lub części: dnia, w którym konsument lub wskazana przez niego strona trzecia otrzymała ostatnią przesyłkę lub ostatnią część;
c. w kontraktach na regularną dostawę produktów w określonym czasie: dzień, w którym konsument lub wskazana przez niego strona trzecia otrzymała pierwszy produkt.

W przypadku usług i treści cyfrowych, które nie są dostarczane na trwałym nośniku:
3. Konsument może zawrzeć umowę o świadczenie usług oraz umowę o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są dostarczane na nośniku materialnym minirazy 14 dni bez podania przyczyny. Przedsiębiorca może zwrócić się do Konsumenta o podanie przyczyny odstąpienia od umowy, nie może jednak zobowiązać go do podania przyczyny odstąpienia.
4. Okres refleksji, o którym mowa w pkt 3, rozpoczyna się w dniu następującym po zawarciu umowy.

Rozszerzony okres odstąpienia od umowy w przypadku produktów, usług i treści cyfrowych, które nie zostały dostarczone na trwałym nośniku, gdy nie informują o prawie do odstąpienia od umowy:
5. Jeśli firma konsumentowi informacje wymagane przez ustawę o prawie do odstąpienia od umowy lub standardowy formularz nie przewiduje wycofanie, okres odstąpienia wygasa dwanaście miesięcy po upływie pierwotnego okresu karencji ustanowionego na mocy poprzednich ustępów niniejszego artykułu.
6. Jeżeli przedsiębiorca udzielił konsumentowi informacji, o których mowa w poprzednim akapicie w ciągu dwunastu miesięcy od daty początkowej okresu karencji, okres karencji wygasa 14 dni od dnia, w którym konsument otrzymał te informacje.

ARTYKUŁ 7 – OBOWIĄZKI KONSUMENTA W OKRESIE NABIERANIA 

1. W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Podstawową zasadą jest tutaj to, że konsument może obchodzić się z produktem i sprawdzać go tylko tak, jak mógłby to zrobić w sklepie.
2. Konsument odpowiada tylko za amortyzację produktu, która jest wynikiem sposobu obchodzenia się z produktem wykraczającego poza dozwolony w ust. 1.
3. Konsument nie ponosi odpowiedzialności za amortyzację produktu, jeżeli przedsiębiorca nie przekazał mu wszystkich wymaganych prawem informacji o prawie odstąpienia przed lub przy zawarciu umowy.

ARTYKUŁ 8 – KORZYSTANIE Z PRAWA ODSTĄPIENIA PRZEZ KONSUMENTA I ICH KOSZTY 

1. Jeżeli konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, musi to jednoznacznie zgłosić przedsiębiorcy w terminie do odstąpienia od umowy.
2. Konsument niezwłocznie, jednak w terminie 14 dni od dnia następującego po zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 1, ma obowiązek zwrócić produkt lub przekazać go (upoważnionemu przedstawicielowi) przedsiębiorcy. Nie jest to konieczne, jeśli przedsiębiorca zaproponował, że sam odbierze produkt. Konsument w każdym przypadku dotrzymał terminu zwrotu, jeśli zwróci produkt przed upływem okresu do odstąpienia od umowy
3. Konsument zwraca produkt ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami, o ile to możliwe w oryginalnym stanie i opakowaniu oraz zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.
4. Ryzyko i ciężar dowodu prawidłowego i terminowego wykonania prawa odstąpienia spoczywa na konsumencie.
5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu produktu.
6. Jeżeli konsument zrezygnuje po uprzednim wyraźnym zażądaniu, aby świadczenie usługi lub dostawa gazu, wody lub energii elektrycznej, która nie została przygotowana do sprzedaży w ograniczonej objętości lub określonej ilości, rozpoczęła się w okresie odstąpienia od umowy, konsumentem jest przedsiębiorca przedsiębiorca jest winien kwotę proporcjonalną do tej części zobowiązania, która została wykonana przez przedsiębiorcę w chwili odstąpienia od umowy, w stosunku do pełnego wykonania zobowiązania.
7. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za świadczenie usług lub dostawę wody, gazu lub energii elektrycznej, które nie zostały przygotowane do sprzedaży w ograniczonej objętości lub ilości, ani za dostawę energii cieplnej, jeżeli:
przedsiębiorca nie dostarczył konsumentowi wymaganych przepisami prawa informacji na temat prawa do odstąpienia od umowy, zwrotu kosztów w przypadku odwołania lub wzoru formularza do wycofania, lub;
b. konsument nie zażądał wyraźnie rozpoczęcia świadczenia usługi lub dostawy gazu, wody, energii elektrycznej lub ogrzewania miejskiego w okresie, w którym następuje odstąpienie od umowy.
8. Konsument nie ponosi żadnych kosztów za pełne lub częściowe dostarczenie treści cyfrowych niedostarczonych na nośniku materialnym, jeżeli:
a. przed dostawą nie wyraził wyraźnej zgody na rozpoczęcie realizacji umowy przed końcem okresu, w którym nastąpi odstąpienie od umowy;
b. nie przyznał się do utraty prawa do wycofania się, wyrażając zgodę; lub
c. przedsiębiorca nie potwierdził tego oświadczenia od konsumenta.
9. W przypadku skorzystania przez konsumenta z prawa odstąpienia od umowy wszelkie dodatkowe umowy zostaną rozwiązane z mocy prawa.

ARTYKUŁ 9 – OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCY W PRZYPADKU ODSTĄPIENIA 

1. Jeżeli przedsiębiorca umożliwi konsumentowi oświadczenie o odstąpieniu od umowy, niezwłocznie prześle potwierdzenie odbioru po otrzymaniu tego powiadomienia.
2. Przedsiębiorca zwraca wszystkie płatności od konsumenta, w tym wszelkie koszty dostawy naliczone przez przedsiębiorcę za zwracany produkt, niezwłocznie, ale w terminie 14 dni od dnia, w którym konsument poinformował go o odstąpieniu. O ile przedsiębiorca nie zaproponuje, że sam odbierze produkt, może poczekać ze zwrotem, aż otrzyma produkt lub konsument wykaże, że zwrócił produkt, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
3. Kwota wydana kartą podarunkową (niezależnie od tego, czy jest to karta podarunkowa Wolplein, bon podarunkowy Wolplein, karta podarunkowa VVV czy karta podarunkowa YourGift, zwana dalej kartą podarunkową) na Wolplein.nl lub w Centrum Inspiracji zostanie zwrócona w formie kredytu Wolplein. Następnie możesz użyć kodu kredytowego, aby wymienić kwotę na Wolplein.nl lub w Centrum Inspiracji. Wartość kodu kredytowego to kwota wydana za pomocą karty podarunkowej. Jeśli wydałeś kwotę wyższą niż wartość bonu upominkowego, pozostałą kwotę zwrócimy Ci w taki sam sposób, jak w przypadku metody płatności za zakup.
4. Jeśli opłaciłeś zamówienie (lub jego część) na Wolplein.nl kartą podarunkową i zwrócisz zamówienie, otrzymasz od nas e-mailem kod kredytowy. Kredyt ten można wydać na stronie Wolplein.nl oraz w Centrum Inspiracji. To samo dotyczy zakupów w Centrum Inspiracji za pomocą karty podarunkowej lub vouchera VVV, z tą różnicą, że otrzymasz kartę podarunkową Wolplein z kredytem na niej. Kartę podarunkową możesz zrealizować w Centrum Inspiracji i na Wolplein.nl.
5. Jeżeli konsument wybrał droższy sposób dostawy niż najtańsza standardowa dostawa, przedsiębiorca nie musi zwracać dodatkowych kosztów za droższy sposób.

ARTYKUŁ 10 – WYŁĄCZENIE PRAWA ODSTĄPIENIA

Przedsiębiorca może wyłączyć następujące produkty i usługi z prawa odstąpienia, ale tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie zaznaczył to w ofercie, przynajmniej w czasie do zawarcia umowy: 
1. Produkty lub usługi, których cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu i które mogą wystąpić w okresie do odstąpienia od umowy
2. Umowy zawierane podczas aukcji publicznej. Przez aukcję publiczną rozumie się sposób sprzedaży, w ramach którego przedsiębiorca oferuje produkty, treści cyfrowe i/lub usługi konsumentowi, który jest osobiście obecny lub ma możliwość osobistego stawiennictwa na aukcji, pod kierunkiem licytatorem, a zwycięski oferent jest zobowiązany do zakupu produktów, treści cyfrowych i/lub usług;
3. Umowy serwisowe, po pełnym wykonaniu usługi, ale tylko wtedy, gdy:
a. wykonanie zostało rozpoczęte za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; i
b. konsument oświadczył, że utraci prawo do odstąpienia od umowy, gdy tylko przedsiębiorca w pełni wykona umowę;
4. Umowy o świadczenie usług noclegowych, o ile w umowie przewidziano określony termin lub okres świadczenia usług innych niż do celów mieszkaniowych, przewozu towarów, najmu samochodów i gastronomii;
5. Umowy dotyczące spędzania czasu wolnego, jeżeli w umowie przewidziano określony termin lub okres jej realizacji;
6. Produkty wyprodukowane według specyfikacji konsumenta, nieprefabrykowane i wyprodukowane na podstawie indywidualnego wyboru lub decyzji konsumenta albo wyraźnie przeznaczone dla konkretnej osoby;
7. Produkty, które szybko się psują lub mają ograniczony okres przydatności do spożycia;
8. Produkty zapieczętowane, które nie nadają się do zwrotu ze względu na ochronę zdrowia lub higienę, a których pieczęć została zerwana po dostarczeniu;
9. Produkty, które ze względu na swój charakter zostają nieodwołalnie zmieszane z innymi produktami po dostarczeniu;
10. Napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawieraniu umowy, ale których dostawa może nastąpić dopiero po 30 dniach, a których rzeczywista wartość zależy od wahań na rynku, na które przedsiębiorca nie ma wpływu ;
11. Zapieczętowane nagrania audio, wideo i oprogramowanie komputerowe, których pieczęć została złamana po dostarczeniu;
12. Gazety, periodyki lub czasopisma, z wyjątkiem prenumeraty;
13. Wszystkie opakowania wykonane na szydełku, drutach i włóczce muszą zostać zwrócone w całości. Wszystkie produkty z danego opakowania należy zwrócić w stanie nieużywanym. Jeżeli produkty z pakietu zostały wykorzystane, opakowania nie można już zwrócić.
14. Dostarczanie treści cyfrowych innych niż na nośniku materialnym, ale tylko wtedy, gdy:
a. wykonanie zostało rozpoczęte za wyraźną uprzednią zgodą konsumenta; i
b. konsument stwierdził, że w ten sposób traci prawo do odstąpienia od umowy.

ARTYKUŁ 11 – CENA

1. W okresie ważności podanym w ofercie ceny oferowanych produktów i / lub usług nie są podwyższane, z wyjątkiem zmian cen spowodowanych zmianami stawek VAT.
2. W przeciwieństwie do poprzedniego akapitu przedsiębiorca może oferować produkty lub usługi o zmiennych cenach, które podlegają wahaniom na rynku finansowym i na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Ten link do wahań oraz fakt, że wszelkie podane ceny są cenami docelowymi, są podane w ofercie.
3. Podwyżki cen w ciągu 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy wynikają z ustawowych przepisów lub postanowień.
4. Podwyżki cen od 3 miesięcy po zawarciu umowy są dozwolone tylko wtedy, gdy przedsiębiorca tak określił i:
. są wynikiem przepisów ustawowych lub wykonawczych; lub
b. konsument ma prawo wypowiedzieć umowę z mocą od dnia, w którym wzrost cen staje się skuteczny.
5. Ceny podane w zakresie produktów lub usług zawierają podatek VAT.

ARTYKUŁ 12 – WYKONANIE UMOWY I DODATKOWA GWARANCJA

1. Przedsiębiorca gwarantuje, że produkty i / lub usługi są zgodne z umową, specyfikacjami podanymi w ofercie, uzasadnionymi wymogami niezawodności i / lub użyteczności oraz przepisami prawa obowiązującymi w dniu zawarcia umowy oraz / lub przepisy rządowe. Jeśli zostanie to uzgodnione, przedsiębiorca gwarantuje również, że produkt nadaje się do innego niż normalne zastosowania.
2. Dodatkowa gwarancja udzielona przez przedsiębiorcę, jego dostawcę, producenta lub importera nigdy nie ogranicza uprawnień ustawowych i twierdzi, że konsument może dochodzić przeciwko przedsiębiorcy na podstawie umowy, jeżeli przedsiębiorca nie wywiązał się ze swojej części umowy.
3. Przez dodatkową gwarancję rozumie się każde zobowiązanie przedsiębiorcy, jego dostawcy, importera lub producenta, w którym przyznaje on konsumentowi pewne prawa lub roszczenia wykraczające poza to, co jest wymagane prawem w przypadku, gdy nie spełnił on swojej części zobowiązań, umowy.

ARTYKUŁ 13 – DOSTAWA I WYKONANIE

1. Przedsiębiorca dołoży wszelkich starań, aby otrzymywać i realizować zamówienia na produkty oraz oceniać wnioski o świadczenie usług.
2. Jeżeli firma kurierska nie mogła dostarczyć przesyłki do Konsumenta na skutek działań Konsumenta (np. wpisanie błędnego adresu lub nieobecność w domu w umówionym terminie), zostaną naliczone koszty wynikające z ponownego wysłania przesyłki konsumentowi. Kwota ta będzie równa kosztom wysyłki, które początkowo zostałyby obliczone dla wskazanej lokalizacji dostawy; w tej sytuacji przedawnienie kosztów wysyłki dla określonej kwoty zamówienia już nie obowiązuje. Ceny znajdziesz na https://www.wolplein.nl/verzenden-betalen.
3. Miejscem dostawy jest adres podany przedsiębiorcy przez konsumenta.
4. Z należytym przestrzeganiem postanowień artykułu 4 niniejszych ogólnych warunków, przedsiębiorca wykona przyjęte zamówienia szybko, najpóźniej w ciągu 30 dni, chyba że uzgodniono inny termin dostawy. Jeśli dostawa jest opóźniona lub jeśli zamówienie nie może zostać zrealizowane lub zrealizowane tylko częściowo, konsument zostanie o tym poinformowany nie później niż 30 dni po złożeniu zamówienia. W takim przypadku konsument ma prawo rozwiązać umowę bez ponoszenia kosztów i przysługuje mu wszelkie odszkodowanie.
5. Po rozwiązaniu zgodnie z poprzednim paragrafem przedsiębiorca niezwłocznie zwróci kwotę, którą zapłacił konsument.
6. Ryzyko uszkodzenia i / lub utraty produktów spoczywa na przedsiębiorcy do momentu dostarczenia konsumentowi lub wyznaczonemu z góry przedstawicielowi i poinformowaniu przedsiębiorcy, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej.

ARTYKUŁ 14 – TRANSAKCJE STAŁE: CZAS TRWANIA, ROZWIĄZANIE I PRZEDŁUŻENIE

Anulowanie:
1. Konsument może w każdej chwili anulować umowę, która została zawarta na czas nieokreślony i która obejmuje regularne dostarczanie produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i maksymalnie jednego miesiąca odstąpienia.
2. Konsument może w każdej chwili wypowiedzieć umowę, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularną dostawę produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, z należytym przestrzeganiem uzgodnionych zasad wypowiedzenia i co najmniej najwyżej jeden miesiąc.
3. Konsument może umów, o których mowa w poprzednich akapitach:
- anulować w dowolnym momencie i nie ograniczać się do anulowania w określonym czasie lub w określonym czasie;
- przynajmniej anulować w ten sam sposób, w jaki weszli przez niego;
- zawsze anuluj z takim samym okresem wypowiedzenia, jaki określił sam przedsiębiorca.

Przedłużenie:
4. Umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostawy produktów (w tym energii elektrycznej) lub usług, nie może być automatycznie przedłużana ani przedłużana na czas określony.
5. W drodze odstępstwa od poprzedniego akapitu umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostarczanie codziennych, tygodniowych i tygodniowych gazet i czasopism, może zostać automatycznie przedłużona na określony okres maksymalnie trzech miesięcy, jeżeli konsument zawrze tę przedłużoną umowę przeciwko może wypowiedzieć przedłużenie z zachowaniem okresu wypowiedzenia najwyżej jednego miesiąca.
6. Umowa, która została zawarta na czas określony i która obejmuje regularne dostarczanie produktów lub usług, może zostać automatycznie przedłużona na czas nieokreślony, jeżeli konsument może w dowolnym momencie odstąpić z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego maksymalnie jeden miesiąc i okresu wypowiedzenia wynoszącego najwyżej trzy miesiące, jeśli umowa obejmuje regularne, ale rzadziej niż raz w miesiącu, dostarczanie dzienników, wiadomości oraz cotygodniowych gazet i czasopism.
7. Umowa na czas określony o regularne dostarczanie dzienników, wiadomości i tygodników w celach wprowadzających (prenumerata próbna lub wprowadzająca) nie jest automatycznie kontynuowana i kończy się automatycznie po upływie okresu próbnego lub wstępnego

Czas trwania:
8. Jeżeli umowa obowiązuje na okres dłuższy niż jeden rok, konsument może ją anulować w dowolnym momencie po upływie roku z okresem anulowania wynoszącym co najwyżej jeden miesiąc, chyba że racjonalność i uczciwość wykluczają odstąpienie przed końcem uzgodnionego okresu.

Bestel Wijziging
9. Po złożeniu zamówienia nie ma już możliwości jego zmiany.

ARTYKUŁ 15 – PŁATNOŚĆ 

1. O ile umowa lub dodatkowe warunki nie stanowią inaczej, kwoty należne od konsumenta należy uiścić w ciągu 14 dni po rozpoczęciu okresu odstąpienia od umowy lub w przypadku braku okresu odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni po zawarcie umowy. W przypadku umowy o świadczenie usługi termin ten rozpoczyna się w dniu następującym po otrzymaniu przez konsumenta potwierdzenia zawarcia umowy.
2. Sprzedając produkty konsumentom, konsument w żadnym wypadku nie może być zobowiązany do zapłaty kwoty wyższej niż 50% z góry zgodnie z ogólnymi warunkami. Jeżeli została zastrzeżona płatność z góry, konsument nie może dochodzić żadnych praw w związku z realizacją danego zamówienia lub usługi. alvorpo wpłacie określonej zaliczki.
3. Konsument ma obowiązek niezwłocznego zgłaszania niedokładności w danych dotyczących płatności przekazanych lub wskazanych przedsiębiorcy.
4. W przypadku braku zapłaty przez konsumenta przedsiębiorca ma prawo, z zastrzeżeniem ograniczeń prawnych, obciążyć uzasadnionymi kosztami, o których konsument został wcześniej powiadomiony.
5. Jeżeli konsument nie wywiąże się ze swoich zobowiązań płatniczych w terminie, po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o opóźnieniu w płatności i udzieleniu konsumentowi terminu 14 dni na dalsze wywiązanie się ze swoich zobowiązań płatniczych, jeżeli płatność nie zostanie dokonana dokonane w tym 14-dniowym terminie, od pozostałej do spłaty kwoty naliczane będą odsetki ustawowe, a przedsiębiorca będzie uprawniony do obciążenia poniesionymi przez niego pozasądowymi kosztami windykacji. Koszty windykacji wynoszą maksymalnie: 15% od zaległych kwot do 2.500,00 €; 10% od następnych 2.500,00 € i 5% od następnych 5.000,00 € z miniminimum 40,00 €. Przedsiębiorca może odstąpić od podanych kwot i wartości procentowych na korzyść konsumenta.

ARTYKUŁ 16 – PROCEDURA REKLAMACYJNA 

1. Przedsiębiorca ma dobrze nagłośnione skargi i rozpatruje skargi w ramach tej procedury.
2. Reklamacje dotyczące wykonania umowy należy zgłosić przedsiębiorcy w sposób wyczerpujący i jasny, w rozsądnym terminie od chwili wykrycia wady przez konsumenta, po stwierdzeniu wady przez konsumenta.
3. Odpowiedzi na reklamacje złożone do przedsiębiorcy zostaną udzielone w terminie 14 dni od daty otrzymania. Jeśli reklamacja wymaga przewidywalnego dłuższego czasu rozpatrywania, przedsiębiorca odpowie w ciągu 14 dni komunikatem odbioru i wskazaniem, kiedy konsument może oczekiwać bardziej szczegółowej odpowiedzi.
4. Reklamację dotyczącą produktu, usługi lub usługi przedsiębiorcy można złożyć także za pośrednictwem formularza reklamacyjnego znajdującego się na stronie konsumenckiej witryny internetowej Stichting Webshop Keurmerk www.keurmerk.info. Reklamacja zostanie wówczas przesłana zarówno do danego przedsiębiorcy, jak i do Fundacji Znaku Jakości Sklepu Internetowego.
5. Jeżeli reklamacja nie może zostać rozwiązana za obopólną zgodą w rozsądnym terminie lub w ciągu 3 miesięcy od złożenia reklamacji, powstanie spór, który podlega procedurze rozstrzygania sporu.

ARTYKUŁ 17 – SPORY 

1. Umowy między przedsiębiorcą a konsumentem, do których mają zastosowanie niniejsze ogólne warunki, podlegają wyłącznie prawu holenderskiemu.
2. Spory między konsumentem a przedsiębiorcą dotyczące zawarcia lub realizacji umów dotyczących towarów i usług, które mają być dostarczone lub dostarczone przez tego przedsiębiorcę, może, z zachowaniem poniższych postanowień, wnosić zarówno konsument, jak i przedsiębiorca do sklepu internetowego komisji rozjemczej, PO Box 90600, 2509 LP, Haga (www.sgc.nl).
3. Spór będzie rozpatrywany przez komisję rozjemczą tylko wtedy, gdy konsument najpierw złożył skargę do przedsiębiorcy w rozsądnym terminie.
4. Spór należy zgłosić w formie pisemnej Komisji ds. Rozstrzygnięć nie później niż dwanaście miesięcy od powstania sporu.
5. Jeżeli Konsument chce skierować spór do Komisji Rozjemczej, przedsiębiorca jest związany tym wyborem. Jeżeli przedsiębiorca sobie tego życzy, konsument musi w ciągu pięciu tygodni od pisemnego wniosku złożonego przez przedsiębiorcę wskazać na piśmie, czy sobie tego życzy, czy też chce, aby spór został rozpoznany przez właściwy sąd. Jeżeli przedsiębiorca nie dowiedział się o wyborze konsumenta w terminie pięciu tygodni, przysługuje mu prawo skierowania sporu do właściwego sądu.
6. Komisja rozjemcza podejmie decyzję na warunkach określonych w regulaminie Komisji rozjemczej. Decyzje Komisji Rozjemczej podejmowane są w drodze wiążącej opinii.
7. Komisja Rozjemcza nie zajmie się sporem lub przerwie postępowanie, jeżeli przedsiębiorca uzyskał zawieszenie płatności, zbankrutował lub faktycznie zakończył działalność gospodarczą, zanim spór został rozpatrzony przez komisję przy rozprawa i ostateczny werdykt został wydany.
8. Jeżeli oprócz Komisji ds. sporów dotyczących sklepów internetowych właściwa jest inna uznana komisja ds. sporów lub powiązana z Komisją ds. sporów Stichting do spraw konsumenckich (SGC) lub Instytutem skarg dotyczących usług finansowych (Kifid), Komisja ds. sporów w sklepie internetowym ma wyłączną jurysdykcję w przypadku sporów dotyczące głównie sposobu sprzedaży lub świadczenia usług na odległość. W przypadku wszystkich innych sporów należy rozstrzygać inną uznaną komisję rozjemczą stowarzyszoną z SGC lub Kifid.

ARTYKUŁ 16 – GWARANCJA PRZEMYSŁOWA

1. Fundacja Webshop Keurmerk gwarantuje przestrzeganie przez swoich członków wiążącej porady Komisji Rozjemczej Webshop Keurmerk, chyba że członek postanowi przedłożyć wiążącą poradę do sądu do rozpatrzenia w ciągu dwóch miesięcy od jej wysłania. Gwarancja ta ulega przywróceniu w przypadku, gdy po rozpatrzeniu sprawy przez sąd podtrzymana została wiążąca rada i stwierdzający to wyrok stał się prawomocny. Do maksymalnej kwoty 10.000 10.000 EUR za wiążącą poradę kwota ta zostanie wypłacona konsumentowi przez Fundację WebshopKeurmerk. W przypadku kwot większych niż 10.000 XNUMX EUR za wiążącą poradę zostanie wypłacone XNUMX XNUMX EUR. W przypadku nadwyżki Fundacja WebshopKeurmerk ma obowiązek dołożyć wszelkich starań, aby zapewnić, że członek zastosuje się do wiążących porad.
2. Aby skorzystać z niniejszej gwarancji konieczne jest złożenie przez konsumenta pisemnego odwołania do Fundacji Webshop Keurmerk i przeniesienie swoich roszczeń wobec przedsiębiorcy na Fundację Webshop Keurmerk. Jeżeli roszczenie wobec przedsiębiorcy wynosi więcej niż 10.000,00 10.000 euro, konsumentowi proponuje się przeniesienie roszczenia w zakresie przekraczającym kwotę XNUMX XNUMX euro na Stichting WebshopKeurmerk, po czym organizacja ta dokona płatności we własnym imieniu i na swój rachunek na własny koszt, będzie tego prawnie żądać w celu usatysfakcjonowania konsumenta. 

ARTYKUŁ 19 – POSTANOWIENIA DODATKOWE LUB RÓŻNE
1. Postanowienia dodatkowe lub odbiegające od niniejszych ogólnych warunków nie mogą działać na szkodę konsumenta i muszą zostać zapisane w formie pisemnej lub w taki sposób, aby konsument mógł je przechowywać w przystępny sposób na trwałym nośniku danych.

ARTYKUŁ 20 – ZMIANA OGÓLNYCH WARUNKÓW ZNAKU JAKOŚCI SKLEPU INTERNETOWEGO 
1. Fundacja WebshopKeurmerk nie będzie zmieniać niniejszego ogólnego regulaminu bez konsultacji ze Stowarzyszeniem Konsumentów.
2. Zmiany niniejszych warunków wejdą w życie dopiero po ich opublikowaniu w odpowiedni sposób, przy założeniu, że w przypadku jakichkolwiek zmian w czasie trwania oferty, pierwszeństwo będzie miało postanowienie najkorzystniejsze dla konsumenta.